Regulamin biblioteki


Na podstawie:
• art. 67. ust. 1., pkt. 2., ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256., poz. 2572. z późn. zm.)
• § 10. 1. i 10.2. zał. nr 1. rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002 r. nr 10., poz. 96.) ustala się Regulamin biblioteki szkolnej XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Łodzi:


1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

2. Biblioteka szkolna powinna rozwijać motywacje i kompetencje czytelnicze uczniów oraz przygotować ich do samokształcenia i korzystania z informacji naukowej.

3. Sposoby realizacji zadań biblioteki określa szczegółowo plan pracy biblioteki na dany rok szkolny.

4. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone lub zagubione normują postanowienia zawarte w pkt.6.

5. Zasady korzystania z komputerów w czytelni określa odrębny regulamin Szkolnego Ośrodka Biblioteczno-Informatycznego (SOBI) zawarty w pkt. 7.

6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:

6.1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

6.2. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.

6.3. Każdy czytelnik zostaje zapoznany z regulaminem biblioteki szkolnej, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

6.4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca.

6.5. Lektury (maksymalnie 2 jednocześnie) wypożycza się na okres dwóch tygodni.

6.6. Termin wypożyczenia każdej książki można przedłużyć u nauczyciela bibliotekarza.

6.7. Uczniowi, który nie oddał książki w terminie następne książki nie będą wypożyczane.

6.8. Uczniowi, który nie oddaje książki przez okres powyżej 1 miesiąca, pomimo monitów nauczyciela bibliotekarza, w formie wiadomości wysyłanej poprzez dziennik elektroniczny i przekazanej za pośrednictwem wychowawcy, wychowawca udziela nagany na wniosek nauczyciela bibliotekarza.

6.9. Jeśli uczeń, pomimo otrzymania nagany wychowawcy, dalej nie oddaje książki do biblioteki szkolnej, to po upływie miesiąca, nauczyciel bibliotekarz wnioskuje do dyrektora o udzielenie mu nagany.

6.10. Nauczycieli oraz uczniów przygotowujących się do olimpiady ograniczenia nie obowiązują.

6.11. Za książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik zwraca odkupioną książkę.

6.12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

6.13. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do uregulowania i zlikwidowania swojego konta bibliotecznego.

6.14. Księgozbiory, zgromadzone w pracowniach przedmiotowych, udostępniają nauczyciele odpowiedzialni za te pracownie. Oni też odpowiadają materialnie za straty w księgozbiorze klasowym, jeśli nie wynikają one z kradzieży zgłoszonej Dyrektorowi szkoły.

7. Regulamin Szkolnego Ośrodka Biblioteczno-Informacyjnego (SOBI).

7.1. Stanowiska komputerowe w SOBI służą do poszukiwań źródłowych za pomocą Internetu, do przeglądania programów multimedialnych, znajdujących się w bibliotece (udostępnianych jedynie na miejscu), przygotowania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na tych komputerach.

7.2. Komputer może być wykorzystany do celów edukacyjnych; nie wolno go używać do przeglądania stron www prezentujących treści zabronione i nieetyczne, prowadzenia rozmów na kanałach, posługiwania się wulgarnym słownictwem.

7.3. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych.

7.4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.

7.5. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do wpisania na kartę pracy komputera swoich danych osobowych, klasy, godzin pracy na stanowisku oraz tematu pracy.

7.6. Użytkownicy mogą wydrukować potrzebne im pliki przy użyciu drukarki. Drukowanie jest odpłatne i odbywa się po uprzednim zawiadomieniu nauczyciela-bibliotekarza.

7.7. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać posiłków.

7.8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w SOBI należy zachować ciszę.

7.9. Wszelkie okrycia wierzchnie, należy zostawić w szatni.

7.10. Należy dbać o ład i porządek przy stanowiskach komputerowych i w czytelni. Przed zakończeniem pracy uczniowie powinni uporządkować swoje stanowiska.

7.11. Pod żadnym pozorem nie wolno użytkownikowi odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych.

7.12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi – bibliotekarzowi.

7.13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.

7.14. W przypadku niestosowania się do obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika, pozbawienia możliwości korzystania z komputerów na czas określony przez opiekunów SOBI.

8. Regulamin biblioteki zatwierdza Rada Pedagogiczna.